Aké údaje musí obsahovať firemný web?

Žiadne komentáre

Takmer každý podnikateľ využíva pri svojej podnikateľskej činnosti webovú stránku, no nie každý vie, že s jej prevádzkovaním sú spojené legislatívne povinnosti zverejňovania údajov na firemnej webovej stránke.

Rozsah povinne uverejňovaných údajov na webovej stránke podnikateľa je upravený nielen v Obchodnom zákonníku (zákon č. 513/1991 Z. z.), ale aj v niekoľkých ďalších zákonoch, a to zákone o elektronickom obchode (zákon č. 22/2004 Z. z.) a aj zákone o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (zákon č. 102/2014 Z. z.).

Povinné údaje na firemnom webe podľa Obchodného zákonníka
Každý podnikateľ, teda aj ten, kto neprevádzkuje elektronický obchod, ale má zriadené webové sídlo, musí na ňom v zmysle Obchodného zákonníka uverejňovať tieto údaje:

  • obchodné meno,
  • sídlo alebo miesto podnikania,
  • právnu formu právnickej spoločnosti,
  • identifikačné číslo, ak ho má pridelené,
  • označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal a číslo zápisu,
  • v prípade, ak uvádzate aj rozsah základného imania, musíte uviesť aj rozsah, v akom bolo imanie splatené,
  • zahraničné osoby sú povinné uvádzať aj údaj o zápise podniku alebo organizačnej zložky podniku do obchodného registra.
  • Tieto údaje by mali byť pre návštevníka webovej stránky ľahko dostupné. Obchodný zákonník neupravuje, kde by sa mali tieto údaje nachádzať. Častokrát sa uverejňujú v záložke „O nás“
  • alebo „Kontakt“ prípadne v päte úvodnej webovej stránky.

ké informácie je podnikateľ povinný zverejňovať na svojom webe? Aké pokuty hrozia? Prinášame prehľad povinne zverejňovaných údajov na webovej stránke podnikateľa.

Príklad na správne uverejnenie povinných údajov fyzickej osoby – podnikateľa, tzv. živnostníka:

Obchodné meno: Milan Malý,
Miesto podnikania: Okružná 18, 810 01 Bratislava,
IČO: 11 111 111,
Zapísaný v: Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava I,
Číslo živnostenského registra: 111-11111.

Príklad na správne uverejnenie povinných údajov právnickej osoby:

Obchodné meno: A, s.r.o.,
Sídlo: Okružná 18, 810 01 Bratislava,
IČO: 11 111 111,
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č.: 11111/B,
Základné imanie: 5 000 eur, rozsah splatenia: 5 000 eur*

* údaj, o základnom imanií nie je povinný, ale v prípade uverenia základného imania je povinnosť uviesť rozsah splatenia základného imania

Ďalšie povinné údaje
Okrem týchto povinných údajoch však existuje aj rada ďalších osobitných predpisov regulujúcich podnikanie v určitých odvetviach, ktoré môžu stanoviť povinné informácie v tom-ktorom odvetví. Napr. podnikateľ podnikajúci v oblasti predaja liehovín je povinný informovať o zákaze predaja tohto druhu tovaru osobám mladším ako 18 rokov.

Čo hrozí, ak podnikateľ na firemnom webe nemá požadované údaje
Za porušenie povinnosti zverejniť údaje na webovej stránke podľa Obchodného zákonníka hrozí pokuta do výšky 3 310 eur. Sankcie sú upravené aj v zákone o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku (teda napr. v prípade e-shopov) za porušenie povinnosti informovania spotrebiteľa.

V prípade, ak predávajúci poruší svoju povinnosť a neinformuje spotrebiteľa o skutočnostiach uvedených vyššie (s výnimkou poslednej zo zoznamu), uloží mu orgán dohľadu pokutu od 100 do 5 000 eur. Za porušenie poslednej informačnej povinnosti zo zoznamu uvedeného vyššie uloží orgán dohľadu podnikateľovi pokutu od 1 000 do 33 000 eur.

 

zdroj:https://www.podnikajte.sk/

 

Pozrite si články

Zobraziť všetky články